Perspectief in Procesmanagement


Voorbeelden
Perspectief PPI werkt in opdracht van onder andere gemeenten en corporaties en samen met bewoners en maatschappelijke organisaties.

Conferentie Gezonde Wijk
Samenwerkende organisaties organiseerden een conferentie voor alle professionals op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Projectleider en dagvoorzitter. Thema van de conferentie was “bewoner in beeld” met een inspirerende inleiding van prof. Dr. Andries Baart. STUT Theater zette enkele situaties prachtig neer. Zie hier een kort beeldverslag van de conferentie naar beeldverslag op youtube

Sociale wijkontwikkeling en netwerkcoördinator
In vier buurten in een krachtwijk coördineerde Perspectief PPI de uitvoering en afstemming van de samenwerking tussen politie, corporaties, welzijnswerk en gemeente. Verantwoordelijk voor vier gebiedsteams met 60 uitvoerend professionals, vier buurtkranten en een flexibel activiteitenbudget. Perspectief PPI was er spin in het web, scharnier tussen uitvoering en management, bindmiddel in de samenwerking en fungeerde als smeerolie door mensen, locaties en geld te verbinden.
Zie foto’s van dit project...

Beloning voor schone portieken
Onder het motto “binnen en buitengewoon schoon” werden bewoners gestimuleerd de buitenruimte en portieken schoner te houden. Kinderen gaven rapportcijfers en elke week werden punten verdiend voor een schoner portiek. Na drie maanden een beloning met meer of minder volle tassen met boodschappen. Corporatie en welzijnswerk werkten samen. Projectleider

Vitale kernen in buitengebied
Leefbaarheidsplannen voor drie kleine kernen, een intensieve co-creatie met bewoners onder andere door middel van huiskamerbijeenkomsten met wethouder. Procesbegeleiding en voorzitterschap bijeenkomsten met bewoners.

Hoofd a.i. beleidsafdeling
Hoofd van de unit beleid, Openbare Werken van een middelgrote gemeente

Oplossen slepende verkeerskwestie
Punaises, verhogingen op kruispunten om autoverkeer af te remmen. Voor de één een verkeersmaatregel voor de ander een onoverkomelijke barričre. Een slepende kwestie tussen belangenorganisaties en gemeente opgelost: bemiddeling en compromis, afgerond met een Raadsbesluit.

Nieuw middel voor de dialoog gemeente-bewoners
Introductie van Wijkontmoetingsdagen als nieuw instrument in de dialoog van gemeente met bewoners en maatschappelijke partners. Analyse en idee, ontwikkeling en uitwerking.
Fotopagina Wijkontmoetingsdagen...

Speelnatuur
Speelnatuurgebied Nieuw Wulven: geen wipkippen en schommels maar speelaanleidingen in een 8 hectare groot speelnatuurgebied. Projectleiding over definitie en ontwerp, in nauwe samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en de twee betrokken gemeenten.
Fotopagina Speelbos geopend...